[logo]
RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
1.
Szkolenie w Urzędzie Miasta w Radomsku – 8.12.2011 r.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zorganizowano dwuetapowe szkolenie w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej”. Temat pierwszego seminarium to „Projekt w strategii rozwoju organizacji” - czyli skąd czerpać pomysły, jak rozwijać organizację poprzez działania projektowe i jak krok po kroku prawidłowo przygotować projekt.

W szkoleniu uczestniczyła: Małgorzata Ciupińska.

2.
Szkolenie w Urzędzie Miasta w Radomsku – 09.12.2011 r.

Tematem drugiego etapu szkolenia były kwestie finansowe i odbyło się ono pod hasłem „Od złotówki do miliona. Dotacyjne i pozadotacyjne źródła finansowania organizacji pozarządowych” - czyli skąd pozyskać fundusze na swoje działania.

W drugim etapie szkolenia uczestniczyła: Elżbieta Sowińska-Siejak.

3.
Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Warszawa – 19-20.03.2012 r.

Kongres odbył się pod hasłem "Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki". Był głównym wydarzeniem obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, podczas którego wręczone zostały nagrody za udział w konkursie "Seniorzy w Akcji. Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności". Zjazd zwrócił także uwagę na nasilające się problemy społeczne związane ze starzeniem się społeczeństwa. Honorowy patronat nad obchodami Roku UTW objęła pierwsza dama Anna Komorowska. Wśród gości obecny był m.in. premier Donald Tusk, przybyli także liderzy i słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z Polski i zagranicy. Łącznie kongres zgromadził około 3000 osób.

W kongresie brała udział: Barbara Wojnowska.

4.
Konferencja w ramach projektu systemowego RCPS – Łódź - 26.04.2012 r.

„Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” oraz „Aktywizacja osób w wieku 50+ z terenu województwa łódzkiego” to główne tematy konferencji, jak również: aktywizacja społeczna, aktywizacja zdrowotna, aktywizacja zawodowa. Wykładowcami byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zjazd odbył się w Instytucie Europejskim w  Łodzi.

W konferencji uczestniczyły: Czesława Świderska, Barbara Jędryszek, Henryka Malingiewicz, Anna Majchrzak.

1.
Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - Radomsko - 17.04.2013 r.

Zostało organizowane przez UM Radomska, a jego celem było przekazanie informacji nt. działania organizacji pożytku publicznego. Wykład prowadziła przedstawicielka piotrkowskiego Centrum OPUS, Anna Furmańska.

RUTW „Wiem więcej” reprezentowała: Czesława Świderska.

2.
Trzyczęściowe Seminaria przeznaczone dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Województwa Łódzkiego organizowane przez RCPS w Łodzi – cz. I.
„Skazani na wykluczenie społeczne - depresja osób starszych. Potrzeby ludzi starszych i możliwość ich zaspakajania - trening relaksacyjny” – 24.05.2013 r.

Tematy poszczególnych wykładów: Problemy współczesnej psychoterapii, Strach i inni wrogowie człowieka - jak sobie z nimi radzić, Problemy psychiczne osób starszych, Ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, rozluźniające.

W seminarium uczestniczyły: Czesława Świderska, Anna Kossowska.

1.
WZC Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Forum UTW – Kraków - 21.06.2013 r.

Na walne zebranie Federacji przedstawiciele RUTW „Wiem więcej” zostali zaproszeni w charakterze gości obserwatorów. Gościem specjalnym była Marzena Bereza - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która przedstawiła zebranym „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-20120”. Ogromne zainteresowanie działalnością organizacji pozarządowych uzasadnia celowość kontynuowania dążeń mających na celu rozwijanie wsparcia dla osób starszych. Zarząd RUTW po rozmowach, analizach i dyskusjach podjął decyzję o przystąpieniu do Ogólnopolskiej Federacji UTW na najbliższym swoim walnym zebraniu.

Na WZC obecna była: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz.

2.
Spotkanie zorganizowane przez UM Radomska – 10.07.2013 r.

Spotkanie poświęcone było aktualizacji strategii rozwoju miasta i miało charakter konsultacyjny. W rozmowach podkreślono wielki potencjał jaki tkwi w rzeszach ludzi starszych, a szczególnie w RUTW „Wiem więcej”, podkreślono także problemy lokalowe i finansowe tej organizacji.

W spotkaniu uczestniczyła: Anna Kapuściarek.

3.
Forum Uniwersytetów III Wieku - Nowy Sącz, Forum Ekonomiczne - Krynica Zdrój. – 4-7.09.2013 r.

Liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i promowania otoczenia przyjaznego starzeniu się społeczeństwa z kraju i zagranicy spotkali się w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju podczas Forum III Wieku, aby wspólnie z przedstawicielami świata polityki, nauki i mediów dyskutować o problemach w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Skoncentrowano się przede wszystkim na trzech kluczowych zagadnieniach: praw obywatelskich, polityki senioralnej i partycypacji osób starszych w życiu społecznym oraz publicznym; edukacji ekonomicznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu finansowemu osób starszych; profesjonalizacji sektora UTW w Polsce.

W forum uczestniczyły: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz.

4.
Trzyczęściowe Seminaria przeznaczone dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Województwa Łódzkiego organizowane przez RCPS w Łodzi – cz. II.
„Osoby starsze jako konsumenci, Seniorzy w mediach - Media dla Seniorów, Wizerunek osób starszych w mediach” – 06.09.2013 r.

Tematy poszczególnych wykładów: Trening autoprezentacji, Prawna ochrona konsumentów zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, Seniorzy w mediach.

W seminarium uczestniczyły: Anna Kossowska, Teresa Moszkowicz.

„Dyskryminacja i ośmieszanie - wykluczenie społeczne osób w podeszłym wieku, Pamięć - uwaga - koncentracja - praktyczne metody zarządzania i wspomagania pamięci” – 25.11.2013.

Tematy poszczególnych wykładów: Trening koncentracji i pamięci, Dyskryminacja ze względu na wiek - czy to nas dotyczy?, Spa dla mózgu, czyli trening pamięci dla Seniorów.

W seminarium uczestniczyła: Barbara Wolny.

1.
Szkolenie pt. „Akademia Lidera UTW” – Stary Sącz – 16-18.06.2014 r.

Organizatorem tego szkolenia w ramach projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – nowoczesne, skuteczne, profesjonalne” była OFSUTW, a odbyło się ono w dniach 16-18 czerwca w Starym Sączu. Cel spotkania wiązał się z nabyciem wiedzy i rozwinięciem umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania uniwersytetem trzeciego wieku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów formalno-prawnych oraz zagadnień obejmujących pozyskiwanie środków na działalność statutową (konkursy grantowe, projekty). Warsztaty świetnie przygotowane merytorycznie prowadzili trenerzy: Wojciech Nalepa, Daniel JachimowiczPaulina Podwika. Przedmiotem szczególnych rozważań był statut stowarzyszenia, zasady jego konstruowania, najważniejsze dokumenty, działalność odpłatna i nieodpłatna, organy, sposób reprezentacji, kompetencje WZC, a także pozyskiwanie środków na działalność statutową, czyli pisanie dobrych projektów, spójność pomiędzy celami, działaniami a rezultatami, a także różnice pomiędzy umową o pracę, o dzieło a umową zleceniem.

W szkoleniu wzięły udział: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz, Barbara Wojnowska.

2.
Forum Trzeciego Wieku 2015 – Krynica – 3-6.09.2014 r.

W dniach od 3-6 września odbyła się szósta edycja Forum III Wieku, na które zostały zaproszone przedstawicielki naszego uniwersytetu. Była to nie tylko niezwykle cenna wymiana myśli i doświadczeń, ale i zdobycie nowej wiedzy, nowego, wielostronnego spojrzenia na funkcjonowanie uniwersytetów. Misją Forum było zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Forum stanowi platformą wymiany myśli i spotkań oraz przyczynek do debaty na temat wspólnej przyszłości.

Na Forum uniwersytet reprezentowały: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz, Czesława Świderska, Teresa Moszkowicz.

3.
Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez RCPS - Piotrków – 13-16.10.2014 r.

W dniach 13-16 października odbyło się w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowane przez RCPS w Łodzi seminarium szkoleniowe dla Uniwersytetów III Wieku oraz organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz seniorów z terenu województwa łódzkiego, które w tym roku miały formę czterodniowego wyjazdu. Celem warsztatów było zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i koordynacji projektami realizowanymi przez organizacje pozarządowe oraz przyczyn i metod radzenia sobie ze stresem. Przedmiotem rozważań było także konstruowanie projektów według zasady SMART, opracowanie charakterystyki stowarzyszenia zgodnie z zasadami SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia), a także problemy związane z komunikacją (nadawca, odbiorca, kanał przekazu, zakłócenia w komunikacji) oraz pozycja lidera i jego charakterystyka.

W szkoleniu uczestniczyły: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz.

4.
Warsztaty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – Warszawa – 17-18.10.2014 r.

W tych dniach odbyły się warsztaty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Tematem spotkania były zbliżające się wybory samorządowe, a głównie dostosowanie lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz prawa wyborcze. W warsztatach uczestniczyły dwie grupy osób: emeryci i osoby z niepełnosprawnością – reprezentanci organizacji senioralnych i inwalidzkich, a także studenci studiów dziennych, zaangażowani w sprawy obywatelskie i wolontariat.

W warsztatach udział wzięły: Henryka Malingiewicz, Zdzisława Kubicka.

5.
Warsztaty zorganizowane przez OFSUTW – Stary Sącz – 3-5.12.2014 r.

Tematyka warsztatów pn. „Standardy działania UTW w praktyce” skupiona była przede wszystkim na stworzeniu standardów, według których powinny działać utw, aby uzyskać certyfikaty, kolejno: brązowy, srebrny i złoty. Celem warsztatów było przygotowanie indywidualnych planów wdrożenia „Standardów działania UTW” w poszczególnych uniwersytetach. Szczegółowe tematy warsztatów były następujące:

 • Analiza obszaru formalno-prawnego działalności UTW,
 • Analiza potencjału merytorycznego i organizacyjnego UTW,
 • Analiza potencjału współpracy UTW z organizacjami pozarządowymi.

Rzeczą bardzo istotną było zdefiniowanie pojęcia „standaryzacja” oraz określenie jego znaczenia dla instytucji i organizacji. Zatem „standaryzacja” to wprowadzenie jednolitych norm, działanie według ściśle określonego klucza. Korzyści, jakie wynikają z wdrażania i stosowania standardów przekładają się na ogólny rozwój organizacji, wzrost profesjonalizmu działania, podniesienie poziomu jakości obsługi klienta/członka/słuchacza, zwiększenie efektywności zarządzania, zwiększenie transparentności, wzrost wiarygodności podmiotu (czyli instytucji, organizacji), podniesienie atrakcyjności podmiotu jako partnera do współpracy, zwiększenie szans na pozyskanie środków finansowych na działalność statutową.

W warsztatach uczestniczyły: Henryka Malingiewicz, Anna Kossowska.

6.
III Ogólnopolska Konferencja UTW – Warszawa – 15.12.2014 r.

Konferencja ta inaugurowała obchody 40-lecia utw w Polsce. Podsumowując działalność tych organizacji, należy podkreślić, że ruch społeczny na rzecz edukacji, aktywizacji psychofizycznej i integracji osób starszych jest tak prężny, iż seniorzy stają się ważnym partnerem w dyskusjach i poczynaniach kształtujących naszą mikro i makro rzeczywistość. Stąd też istnieje potrzeba rozpisania długofalowej polityki senioralnej, a Kancelaria Prezydenta włączyła sprawy rodziny i polskich seniorów do najważniejszych priorytetów w swej działalności.

RUTW reprezentowała: Władysława Kaczor.

7.
Szkolenie zorganizowane przez UM Radomska – 26.01.2015 r.

Hasłem szkolenia był: „Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020”. Zorganizowano je w związku z ogłoszeniem kolejnej edycji konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych /ASOS/. W konkursie na zadania wynikające z projektu można pozyskać nawet 200 tys. zł dotacji. Przedkładane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych. Celem całego programu jest poprawa jakości poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Przyczyny ich dotychczasowej bierności często wynikają z braku oferty, która umożliwiłaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Projekty realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie wypełnić tę lukę. Oferty w ramach tej edycji programu ASOS można było składać do 2 lutego 2015 r.

Uczestnikiem szkolenia była: Barbara Pilarska.

8.
Szkolenie zorganizowane przez UM Radomska – 29.01.2015 r.

Nosiło ono nazwę: „Otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2015 r. ze środków Krajowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /FIO/” i było związane z ogłoszeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproszenia skierowanego do organizacji pozarządowych do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2015 r. ze środków Krajowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /FIO/. Składane projekty powinny realizować cel główny FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Realizacja projektów w ramach FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz realizację polityk publicznych. Finansowane będą projekty mieszczące się w jednym z trzech priorytetów: Aktywne społeczeństwo, Aktywni obywatele, Silne organizacje pozarządowe. Wysokość wnioskowanej dotacji mieści się w granicach: 10 - 40 tys. zł przy udziale środków własnych - 10 % wartości dotacji. Termin składania ofert 19.01.2015 r.

W szkoleniu uczestniczyła: Zdzisława Kubicka.

9.
Spotkanie Rad Seniorów zorganizowane pod patronatem Pierwszej Damy RP – Warszawa – 16.02.2015 r.

Spotkaniu pn. „Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania”, na które przyjechało ponad 300 osób z całego kraju, patronowała Pierwsza Dama Anna Komorowska, a które swą obecnością zaszczycili m.in. minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS Bolesław Samoliński oraz wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska, która poinformowała o pomyśle zorganizowania 1 października – w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych – obrad parlamentu seniorów na wzór odbywającej się co roku 1 czerwca sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Podczas spotkania okazało się, że województwo łódzkie jest białą plamą na mapie Polski i nie działają tu jeszcze rady seniorów. Przedstawiono wyniki raportu, który opisuje m.in. sposoby powoływania i funkcjonowania rad seniorów, podejmowane przez nie działania, strukturę prawno-administracyjną, współpracę z samorządem, instytucjami publicznymi i społecznością lokalną, a także wskazuje na rosnącą skalę zjawiska powstawania rad seniorów w Polsce. Badanie wykazało, że rady seniorów współpracują najczęściej z samorządem – wydziałami zdrowia, edukacji, spraw społecznych urzędów gmin, a w następnej kolejności z lokalnymi instytucjami kultury, seniorskimi organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami trzeciego wieku, domami dziennego pobytu oraz ośrodkami pomocy społecznej. Postulowano przeprowadzanie co jakiś czas szkoleń dla rad seniorów, by ta cenna inicjatywa była spójna i zmierzała w określonym kierunku przy zachowaniu odrębności lokalnej.

W spotkaniu uczestniczyły: Anna Kapuściarek oraz przedstawiciel UM Radomska, Wioletta Marcinkowska.

1.
Konferencja „Rady dla Seniorów” – Wieliczka – 11-12.06.2015 r.

Organizatorem tego szkolenia była OFSUTW, a głównym jego zagadnieniem było uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym – stan obecny i wyzwania na przyszłość. Celem spotkania było nabycie wiedzy dotyczącej form współpracy z samorządem lokalnym i udziału osób starszych w życiu publicznym. Mogliśmy wymieniać doświadczenia, informacje, dzielić się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi „własnego podwórka”. Najcenniejsza i najpożyteczniejsza była dla nas prezentacja dobrych praktyk w zakresie partycypacji publicznej osób starszych. Jak bardzo życzliwe i pomocne dla utw są władze lokalne mogliśmy się przekonać na przykładzie Rabki - Zdroju i podkarpackiej Gminy Ropa, które reprezentowały i relacjonowały działalność w formie prezentacji multimedialnej: Beata Śliwińska, wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rabce - Zdroju i Maria Zagrajczuk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa. Konferencję, świetnie przygotowaną merytorycznie, prowadził prawnik OFSUTW Daniel Jachimowicz.

W konferencji uczestniczyła: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz.

2.
Konferencja zorganizowana przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym - Sochaczew - 19.06.2015 r.

Spotkanie było podsumowaniem prowadzonych od kilku miesięcy badań nad relacjami, jakie zachodzą między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi. Praktyka wskazuje, że nie dzieje się źle, ale wiele można byłoby jeszcze poprawić. Jednostki samorządowe (JST) nie są w pełni otwarte, a NGO mają ciągle zbyt duże wymagania o charakterze roszczeniowym. Wniosek główny, jaki się nasuwa, to konieczność dyskutowania w gronie JST i NGO planów działania na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnikiem konferencji była: Małgorzata Ciupińska.

3.
Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez RCPS – Brzeziny – 23-25.06.2015 r.

Szkolenie przeznaczone było dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacji pozarządowych. Tematyka seminarium obejmowała problemy wolontariatu, działania w społeczności lokalnej, umiejętności liderskich, a także kwestię radzenia sobie z konfliktem. Uczestnicy seminarium w czasie zajęć przekazywali własne doświadczenia i spostrzeżenia w ramach omawianych zagadnień. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i własnych umiejętności w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących społeczności lokalnej, wspólnej pracy nad ich realizacją oraz określenie i analiza cech i umiejętności lidera i jego znaczenie.

W seminarium uczestniczyła: Anna Sewerynek.

4.
Spotkanie zorganizowane przez UM Radomska dla organizacji pozarządowych – 17.07.2015 r.

Jesienią ub. roku powstała w Radomsku Rada Pożytku Publicznego, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Rada liczy trzynaście osób. Reprezentantem naszej organizacji w RPP jest Zdzisława Kubicka. Tematem bieżącego spotkania członków rady były zagadnienia przewidziane na rok obecny i następny. Wioletta Marcinkowska - koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w UM Radomska szczegółowo omówiła zadania konkursowe/projekty/ szczególnie w kontekście zbliżającego się jubileuszu - 750 lat istnienia naszego miasta. Na spotkaniu zostały również przedstawione zagadnienia dotyczące profilaktyki uzależnień oraz sens istnienia Rady Działania Pożytku Publicznego.

W szkoleniu uczestniczyły: Czesława Świderska, Barbara Pilarska.

5.
Konferencja Forum Trzeciego Wieku zorganizowana przez OFSUTW - Nowy Sącz - 9-12 września 2015 r.

Debaty tegorocznej konferencji skupiały się wokół bardzo istotnej dla seniorów kwestii, a mianowicie: „Partycypacji osób starszych w życiu publicznym. Stan obecny i wyzwania na przyszłość”. W kontekście starzenia się współczesnych społeczeństw omawiano przede wszystkim sprawy gospodarcze. Poruszano także problem edukacji seniorów, telemedycyny, teleopieki, techniki w służbie seniorów oraz zadano sobie pytanie, czy jesteśmy przygotowani na geriatryczne społeczeństwo. Na Forum wypowiadali się m.in. minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister zdrowia, Marian Zembala, minister skarbu, Andrzej Czerwiński oraz prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Marzena Rudnicka.

Z ramienia RUTW „Wiem więcej” w Forum uczestniczyły: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz, Jadwiga Stankiewicz.

6.
Szkolenie zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej - Łódź - 16 i 19 października 2015 r.

Dwudniowe szkolenie, skierowane do uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji pozarządowych z naszego województwa, dotyczyło pozyskiwania środków na realizację projektów realizowanych przez te podmioty i trybów ich rozliczania. Zagadnienia te są niezwykle istotne dla środowiska senioralnego. Poznanie źródeł otrzymywania środków finansowych na zrealizowanie projektów daje stowarzyszeniom możliwość wzbogacenia i urozmaicenia programów działania danej organizacji. Jednak wymogi, jakie trzeba spełnić, aby środki otrzymać, są bardzo trudne do spełnienia. Prelekcje w zakresie tej tematyki prowadziły panie: Anna Mostowska z RCPS w Łodzi i Aleksandra Nykiel z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi. W końcowej części szkolenia przedstawiciele utw z Uniejowa, Łęczycy i Łowicza przedstawili swoje dobre praktyki na rzecz seniorów i podkreślali życzliwe ustosunkowanie władz lokalnych do ich działania. Podsumowaniem tego szkolenia był wniosek jego uczestników, by uczynić tego typu spotkania cyklicznymi i jeszcze bardziej je uszczegółowić.

W szkoleniu wzięły udział: Henryka MalingiewiczAnna Sewerynek.

7.
Szkolenie dla organizacji pozarządowych – Radomsko – 6 listopada 2015 r.

Celem spotkania, które prowadzili przedstawiciele Urzędu Miasta Radomska: Wioletta MarcinkowskaDamian Noremberg z Wydziału Kultury i Promocji, było przedstawienie zagadnień z trzech obszarów: zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, programy profilaktyczne na rok 2016 oraz rola działalności Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. W zakresie zmian w ustawie ukazano jak jej nowelizacja może usprawnić współpracę na linii: JST (jednostki samorządu terytorialnego) i NGO (organizacje pozarządowe). W ramach zadań profilaktycznych przedstawiono cele programów: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Omówiono również ideę organizacji konkursu związanego z 750-leciem praw miasta Radomska, a także program „Senioraliów”. Stowarzyszeniom mającym osobowość prawną przedstawiono propozycje udziału w projektach firmowanych przez FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).

W szkoleniu uczestniczyły: Teresa Moszkowicz, Zdzisława Kubicka, Krystyna Fraszczyńska.

8.
Konferencja zorganizowana przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń III wieku – Kraków – 20 listopada 2015 r.

Miejscem konferencji była Aula Collegim Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś tematem konferencji była „Edukacja i aktywność - najlepsze metody przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia osób starszych”. W wykładach poruszano problemy związane z działaniami zmierzającymi do polepszenia sytuacji seniorów, zadbania o ich zdrowie, wykorzystania ich potencjału wiedzy oraz zaktywizowania ludzi starszych. Osobną kwestię stanowiły rozważania na temat systematycznego wydłużenia się średniego wieku życia.

W konferencji udział wzięły: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz, Jadwiga Stankiewicz, Anna Majchrzak.

9.
Konferencja pt. "Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki", zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk - MDK Radomsko - 1.02.2016 r.

Celem sympozjum była wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących społecznej profilaktyki narkomanii. Konferencja służyła w szczególności przekazaniu informacji na temat rozpoznawania zachowań ryzykownych i dewiacyjnych u dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożenia dopalaczami i narkotykami oraz negatywnych konsekwencji wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy.

Głównym prelegentem konferencji był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, wybitny specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień, autor wielu prac ukazujących problem narkomanii i konsekwencje zażywania dopalaczy.

Uczestnikiem konferencji była: Anna Kapuściarek.

10.
Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez RCPS w Łodzi – 18.03.2016 r.

Szkolenie przeznaczone było dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacji pozarządowych. Celem szkolenia było dostarczenie informacji na temat roli i zadań Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w kontekście działań na rzecz osób starszych województwa łódzkiego oraz wolontariatu seniorów.

W pierwszej części szkolenia przedstawiono i omówiono dokumenty programowe w oparciu o które działa RCPS oraz plan współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiono także programy aktywizujące osoby starsze i współpracę z mediami.

Druga część szkolenia poświęcona była problemom wolontariatu. Jedna z aktywistek opowiadała w jaki sposób została wolontariuszką i na czym polega jej działalność w „Centerku”. Seminarium zakończyła ożywiona dyskusja dotycząca omawianej problematyki.

W seminarium wzięły udział: Teresa Moszkowicz, Henryka Malingiewicz, Anna Kapuściarek.

11.
Szkolenie zorganizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi - Radomsko – Starostwo - 21.03.2016r

Spotkanie adresowane było do organizacji pozarządowych, podmiotów fizycznych, spółek, spółdzielni, władz regionalnych i lokalnych. Celem spotkania było przedstawienie i zainteresowanie nas projektem wdrażanym na terenie województwa łódzkiego w latach 2014-2020. Kluczowym elementem tego projektu jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej. Wymaga ona pomocy ze strony władz. Zapoznano nas z planami i projektami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który dysponuje sporą pulą pieniędzy przeznaczonych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na dofinansowanie ich działań. Koordynacja i rozwój ekonomii jest ważnym elementem naszego życia codziennego. W dalszej części spotkania przedstawiono dotychczasowy dorobek i osiągnięcia minionych lat. Zachęcano do współpracy albowiem to my jako Podmioty Ekonomii Społecznej tworzymy ważny sektor gospodarki. Angażując się przyczyniamy się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem socjalnym.Takie szkolenia są potrzebne, ponieważ precyzują sposób naszego działania i wskazują możliwości pozyskania funduszy.

W szkoleniu wzięły udział: Jadwiga Stankiewicz, Janina Kowalczyk, Grażyna Śliwakowska.

12.
Konferencja pt. "Cyberuzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania. Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka", zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk - MDK Radomsko - 31.05.2016 r.

Celem sympozjum było m. in. zwrócenie uwagi na ten jakże ważny problem społeczny, uwrażliwienie rodziców i pedagogów, wymiana wiedzy i doświadczeń, gdyż "Lepiej przeciwdziałać niż leczyć" – jaki mówi Mirosław Olszewski dyrektor organizacyjny Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.

Podczas konferencji, której głównym prelegentem i moderatorem był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, jak zwykle „czarujący” słuchaczy niezwykle barwnym sposobem narracji, wykładowcy mówili o negatywnym wpływie mediów i technologii cyfrowych na rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci, o agresywnych zachowaniach powstających pod wpływem gier komputerowych, a także poruszali szeroko pojętą profilaktykę.

W konferencji udział wzięły: Aleksandra Garbiec, Irena Górecka, Anna Kapuściarek, Ewa Łukomska, Anna Majchrzak, Henryka Malingiewicz, Helena Mielczarek, Teresa Moszkowicz, Jerzy Sobczyk, Anna Sewerynek, Danuta Synowicz, Grażyna Śliwakowska.

1.
Szkolenie zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu w dniach 8-10.08.2016 w Podegrodziu.

Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak: program edukacyjno-aktywizujący dedykowany seniorom w ramach organizacji pozarządowej, formalnoprawne aspekty zarządzania organizacją pozarządową oraz pozyskiwanie środków na działalność statutową UTW. Szkolenia przeprowadzone przez doświadczonych i profesjonalnych wykładowców.

W pierwszym dniu wykład przeprowadziła przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW p. Wiesława Borczyk. Omówiła edukacyjne potrzeby ludzi starszych, podnoszenie ich świadomości prawnej, zdrowy tryb życia, prawa pacjenta seniora.

W następnych dniach poruszone były takie tematy jak: komisja rewizyjna, jej uprawnienie i obowiązki oraz pisanie i rozliczanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w tym UTW.

W szkoleniu udział wzięły: Anna Sewerynek, Barbara Pilarska oraz Anna Majchrzak.

2.
FORUM III WIEKU - FORUM EKONOMICZNE Nowy Sącz – Krynica-Zdrój, 07 - 10.09.2016 r.

Ważną misją konferencji FORUM III WIEKU, towarzyszącej FORUM EKONOMICZNEMU, jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed którymi stoją Polska i Europa w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania i wdrażania rozwiązań systemowych.

Konferencja rozpoczęła się w Nowym Sączu debatą „Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa”, w której poruszone zostały kwestie zdrowia, jakości życia seniorów, edukacji, a także lokalnej polityki senioralnej.

W bogatym programie tematycznym Forum zwracano uwagę na solidarność europejską i na potrzebę wypracowania wspólnej listy wartości europejskich, a także na wzmacnianie więzi Polonii z Polską.

W Forum wzięło udział ponad 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku i wielu zaproszonych gości zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa, edukacją i rozwojem umiejętności osób starszych.

Uczestnikami Forum byli również liderzy polskich UTW z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Austrii.

Udział wzięli także przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego, świata nauki, środowiska biznesu, m.in.: Jarosław Gowin - wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Małgorzata Zwiercan - poseł na Sejm RP, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Władysław Kosiniak-Kamysz - poseł na Sejm RP, b. Minister Pracy Płacy i Polityki Społecznej.

Gośćmi specjalnymi byli: prof. Francois Vellas z Uniwersytetu w Tuluzie, syn założyciela pierwszego UTW na świecie, Leif Hallberg ze Szwecji, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów, Róża Thun - eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego.

W Forum III Wieku, z ramienia RUTW „Wiem więcej” uczestniczyły: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz, Anna SewerynekGrażyna Śliwakowska.

3.
Szkolenie zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Nieborów - 12.09.2016 r.

Tematem szkolenia był wolontariat oraz działania w społeczności lokalnej. Podczas zajęć wyspecjalizowani trenerzy: p. Mariusz Kołodziejski - kierownik Łódzkiego Centrum Wolontariatu oraz p. Magdalena Korczyk-Waszak – koordynator szkoleń, przekazywali informacje dotyczące rodzaju i form wolontariatu. Uczyli, jak budować zaangażowanie, jak przygotować prezentację projektu, jak zadbać o swój potencjał i jak go rozwijać. Celem szkolenia było poszerzanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie podczas realizacji określonych zadań oraz rozwijanie zdolności lidera.

Szkolenie było skierowane do działaczy UTW i innych organizacji pozarządowych.

Uczestniczkami szkolenia z ramienia naszego uniwersytetu były: Teresa MoszkowiczCzesława Świderska.

4.
Konferencja pt. „Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności", zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk – Dwór Polski – Bełchatów 20.09.2016 r.

Konferencja poświęcona była patologiom, ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ekonomicznym i egzystencjalnym. Przy stole obrad cenieni naukowcy spotkali się z niosącymi pomoc praktykami. Konferencji przewodniczyli prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski i prof. dr hab. Adam Jaworski ze Społecznej Akademii Nauk oraz dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko. Kilkunastu prelegentów różnych dyscyplin naukowych reprezentowało uczelnie i instytucje z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Rezultatem wymiany wiedzy i doświadczeń między teoretykami i praktykami będzie publikacja książkowa wydana jeszcze w tym roku przez Społeczną Akademię Nauk. Konferencja bardzo ciekawa, zwłaszcza ze zagrożeniem objęta jest nasza grupa wiekowa. Dyskutowano o alkoholizmie osób starszych, depresjach, uzależnieniach behawioralnych i chemicznych, które nie ominęły seniorów.

Uczestnikiem konferencji była: Anna Kapuściarek

5.
Europejski Dzień Seniora w Urzędzie Marszałkowskim – Łódź 13.10.2016 r.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Seniora w dniu 13 października 2016 roku w siedzibie Sejmiku Województwa Łódzkiego spotkali się przedstawiciele organizacji działających w środowiskach senioralnych naszego województwa. Obecni byli również przedstawiciele władz: Marszałka Województwa Łódzkiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego a także poseł na Sejm, były minister pracy i polityki społecznej pan Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gośćmi spotkania, którzy zaprezentowali różne oceny polityki senioralnej, byli: Anna Mroczek - dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, prof. dr hab. Piotr Szukalski z Instytutu Socjologii UŁ oraz Janina Tropisz - przewodnicząca. Rady Miejskiej Seniorów w Łodzi.

Dyskusja, choć stosunkowo krótka, odzwierciedlała szerokie spektrum ruchu senioralnego. Przedstawiano kondycję organizacji pozarządowych, płaszczyznę współpracy w terenie, potrzeby osób starszych i sposoby ich realizacji a także zapytania o możliwości pozyskiwania środków na działalność organizacji. Pojawił się też postulat jeszcze większego i regularnego kontaktu z organizacjami działającymi na rzecz seniorów Sporo uwagi poświęcono też Uniwersytetom Trzeciego Wieku, które odgrywają niebagatelną rolę wśród organizacji pozarządowych. Nasz reprezentowały koleżanki Henryka MalingiewiczAnna Sewerynek.

6.
Konferencja pt. „Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania", zorganizowana przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Kraków 24 i 25.11.2016 r.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowała w dnia 24 i 25 listopada 2016 roku konferencję pt. ”Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania”. Na obrady w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przybyli licznie liderzy UTW i Rad Seniorów, w tym gronie także członkowie zarządu naszego UTW, Anna SewerynekCzesława Świderska.

Spotkanie otworzyła Wiesława Borczyk, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, w dalszej części obrad moderatorem spotkania była Ewa Piłat, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Jagiellońskiego UTW.

Potrzeba zorganizowania takiej wymiany doświadczeń wynika m.in. z faktu, że liczba osób w wieku powyżej 60 lat ciągle wzrasta, co potwierdza statystyka i badania naukowe. Ważne jest zatem podjęcie działań, które umożliwią zapewnienie warunków do godnego i zdrowego starzenia się. Takim też w głównej mierze zagadnieniom była poświęcona konferencja, a swoje opracowania w formie multimedialnej prezentowali eksperci i przedstawiciele warszawskiego i krakowskiego środowiska naukowego.

Spotkanie było okazją do wręczenia dziewięciu certyfikatów Profesjonalny UTW oraz piętnastu tzw. Recertyfikatów, czyli wznowień wcześniej zdobytego wyróżnienia.

7.
Szkolenie zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - 16.12.2016 r.

Spotkanie odbyło się w związku z projektem powołania Wojewódzkiej Rady Seniorów, a dotyczyło regulaminu, struktur i zasad powoływania członków rady oraz zasad współpracy z OPS.

W drugiej części szkolenia wystąpił Dominik Niemirski, prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń", który przedstawił działalność swojego stowarzyszenia, będącego przykładem tzw. dobrych praktyk.

Spotkanie zakończyło się uroczystym cateringiem połączonym z degustacją potraw wigilijnych.

Uczestniczkami szkolenia z ramienia naszego uniwersytetu były: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz, Anna Sewerynek.

8.
Szkolenie zorganizowane przez Urząd Miasta w Radomsku we współpracy z Centrum OPUS - 03.02.2017 r.

Tematem szkolenia było zapoznanie uczestników z nowymi wzorami formularzy ofert zadania publicznego oraz formularzy sprawozdań, obowiązujących w postępowaniach konkursowych. Zostały one omówione bardzo szczegółowo, dokładnie poinstruowano słuchaczy, jak i co należy wypełniać. Podano również dużo nowych i ciekawych informacji na temat udzielania dotacji w nowym roku. Problemy związane z pisaniem projektów oraz ich rozliczaniem zostały przedstawione i omówione bardzo wnikliwie. Nie zabrakło burzliwej dyskusji na wyżej przedstawione tematy. Szkolenie było skierowane do działaczy UTW oraz innych organizacji pozarządowych.

Uczestnikami szkolenia z ramienia naszego uniwersytetu były - Anna Sewerynek i Grażyna Śliwakowska.

9.
Kolejna, VIII już Sesja Miejskiej Rady Seniorów, powołanej w naszym mieście w marcu 2015 roku, odbyła się w dniu 24 lutego w Urzędzie Miasta Radomsko.

W posiedzeniu uczestniczyli: Jarosław Ferenc – prezydent miasta, Artur Werner – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Wioletta Marcinkowska - naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, a także przedstawiciele organizacji senioralnych, działających w mieście. Obradom przewodniczyła Danuta Kusek - wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów.

Zebranie poświęcono problemom związanych z poprawą warunków życia osób starszych, zarówno w odniesieniu do spraw przyziemnych /chodniki, oświetlenie ulic, ławki itp./, jak również w dziedzinie edukacji i rozwoju osobistego. W efekcie dyskusji sformułowano wnioski i postulaty zebranych dotyczące ułatwienia życia seniorom, a w szczególności:

 • rozważenia wygospodarowania z zasobów miejskich budynku z przeznaczeniem na Dom Seniora,
 • zorganizowanie profesjonalnego szkolenia dla członków MRS,
 • wydanie informatora wydarzeń kulturalnych w mieście, organizowanych przez Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne i Miejską Bibliotekę Publiczną w formie papierowej lub innej dostępnej dla każdej starszej osoby.

Prezydent Jarosław Ferenc zadeklarował wnikliwe rozważenie tych propozycji oraz pomoc w ich realizacji w miarę posiadanych środków finansowych.

Wioletta Marcinkowska omówiła plan kosztów konkursów-projektów na rok 2017 w dziedzinie kultury i edukacji.

Władysław Wroński – sekretarz MRS przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu za rok 2016.

Podczas spotkania odbyła się również prelekcja na temat wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykład poprowadzili Elżbieta Kowalska oraz Bogdan Szymczyk z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W sesji uczestniczyli przedstawiciele naszego RUTW „Wiem więcej” Anna Kapuściarek, Czesława Świderska, Teresa Moszkowicz oraz Anna Majchrzak.

10.
FORUM III WIEKU - FORUM EKONOMICZNE Nowy Sącz - Krynica-Zdrój, 06.09.2017 r.

Nasz uniwersytet w dniach 6-9 września 2017 r. uczestniczył w Nowym Sączu w obradach Forum III Wieku, które - jak co roku - odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Uroczystego otwarcia w Auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dokonała mec. Wiesława Borczyk - prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. W inauguracji i debatach uczestniczyli goście z Polski i zagranicy: przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, NGO, środowiska przedsiębiorców oraz mediów .Znaczącym wydarzeniem dla uczestników nowosądeckich spotkań senioralnych była możliwość wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, podczas którego międzynarodowi eksperci przedstawiali sytuację seniorów w swoich krajach. Tematy paneli: „Silver generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny senior – konsument na rynku usług i produktów”, „Senior – Obywatel. Aktywność Seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych”. W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu miała miejsce Konferencja Ogólnopolska: „Wolontariat Seniorów i dla Seniorów – potrzeby, bariery, praktyka”. Oprócz debat odbywały się warsztaty o następującej tematyce: profesjonalni liderzy utw, współpraca międzypokoleniowa, współpraca międzynarodowa utw. Uczestnikami Forum było 200 liderów utw oraz organizacji senioralnych. Na spotkaniach RUTW „Wiem więcej” reprezentowały: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz, Anna Sewerynek, Grażyna Śliwakowska. Ważnym i równocześnie miłym wydarzeniem dla naszej organizacji jest powierzenie prezes, Annie Kapuściarek, funkcji delegata ds. współpracy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z Niemiecką Federacją Organizacji Seniorów BAGSO.

1.
Spotkanie w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora – Łódź - 17.11.2017 r.

Z okazji święta Ogólnopolskiego Dnia Seniora marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego Marek Mazur zaprosili przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń seniorskich na spotkanie. Odbyło się ono w dniu 17 listopada br. w sali obrad Sejmiku. Dyrektor RCPS w Łodzi Anna Mroczek omówiła zasady wydawania i użytkowania Karty Seniora Województwa Łódzkiego. Senator RP Ryszard Bonisławski wygłosił prelekcję pt. ”Województwo łódzkie atrakcyjne dla seniora”.

Po części merytorycznej zorganizowano poczęstunek dla uczestników spotkania.

RUTW „Wiem więcej” reprezentowały – Henryka Malingiewicz i Anna Sewerynek.

2.
Forum zorganizowane przez ŁDK i UTW z Piotrkowie Tryb. – Piotrków Tryb - 22.11.2017 r.

22 listopada Łódzki Dom Kultury we współpracy z UTW z Piotrkowa Tryb. w ramach projektu „Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej – Przystanek 60” zorganizował kolejne forum, nad którym honorowy patronat objął marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Tematyka forum wzbudziła żywą reakcję zgromadzonych gości, którzy z zainteresowaniem uczestniczyli we wszystkich formach aktywności i dyskusjach. Z dużym zainteresowaniem i uznaniem przyjęto wykład prof. dr. Eur-Ing. Andrzeja Koziarskiego, poświęcony aktywności wieku dojrzałego ze szczególnym uwzględnieniem roli UTW.

ŁDK planuje organizację kolejnych spotkań w formie przeglądów i szkoleń. Jest to cenna inicjatywa, która ukazuje kreatywność seniorów i drzemiący w nich potencjał.

RUTW „Wiem więcej” reprezentowały - Henryka Malingiewicz, Anna Sewerynek, Anna Kapuściarek i Grażyna Śliwakowska.

3.
Szkolenie zorganizowane przez Urząd Miasta w Radomsku we współpracy z Centrum OPUS - 24.11.2017 r.

Po raz kolejny mieliśmy możliwość uczestniczenia w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Aktywizacji Zawodowej we współpracy z Centrum OPUS. Tematem spotkania były uwarunkowania formalno - rawne stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych w świetle najnowszych przepisów.

Omówiono zmiany, które należy wprowadzić do statutu stowarzyszenia w kontekście nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach. Na spotkaniu przypomniano również o terminie dostosowania statutu stowarzyszenia do obecnie obowiązujących przepisów.

W czasie trwania szkolenia prawnicy z Centrum OPUS pełnili dyżury, podczas których była możliwość indywidualnych konsultacji dotyczących statutu.

RUTW „Wiem więcej” reprezentowały - Anna Sewerynek, Henryka Malingiewicz, Barbara Pilarska.

4.
Szkolenie zorganizowane przez Urząd Miasta w Radomsku we współpracy z Centrum OPUS - 09.01.2018r.

Dnia 9 stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe zorganizowanie we współpracy z OPUS, które posiada wieloletnie doświadczenie w animowaniu społeczności lokalnych i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej.

Przedmiotem spotkania było omówienie zasad obowiązujących przy zawieraniu umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło przez organizacje pozarządowe. Szkolenie poprowadziła Katarzyna Książczak – ekspert i doradca finansowy OPUS.

RUTW „Wiem więcej” reprezentowały: Henryka Malingiewicz, Barbara Wojnowska, Elżbieta Jóźwiak.

5.
Spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Urząd Miasta w Radomsku - 20.02.2018 r.

Dnia 20 lutego wzięliśmy po raz kolejny udział w otwartym spotkaniu szkoleniowym organizowanym w ramach współpracy Miasta Radomsko z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Oferta skierowana była do podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Temat szkolenia brzmiał „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020 – mikro granty”.

Celem projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 2018 - 2020r. w oparciu o fundusze unijne. Pomoc uzyskają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne będące w trzeciej grupie, niepełnosprawne, bezdomne, chore psychicznie, uzależnione od narkotyków lub alkoholu, zwolnione z zakładów karnych, uchodźcy.

Nasz uniwersytet reprezentowały – Anna Sewerynek i Barbara Wojnowska .

6.
Szkolenie zorganizowane przez Urząd Miasta w Radomsku we współpracy z Centrum OPUS - 17.04.2018 r.

W dniu 17.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane w ramach współpracy Miasta Radomska z  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

Szkolenie prowadziła Agnieszka Krawczyk - prawnik, doradca i trener Centrum OPUS.

Tematem spotkania było omówienie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych Osobowych /RODO/, których stosowanie stanie się obligatoryjne z dniem 25.05.2018 r. Nowe przepisy dotyczyć będą organizacji pozarządowych, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością, tj. dane członków stowarzyszenia, pracowników, darczyńców itd.

RUTW „Wiem więcej” reprezentowała Barbara Pilarska.

1.
Forum III Wieku - Forum Ekonomiczne - Nowy Sącz - Krynica - 5 - 8.09.2018 r.

Forum III Wieku odbyło się w dniach 5-8 września 2018  r. Patronatem objęli je: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Na Forum złożyły się ciekawe debaty, sesje plenarne, panele dyskusyjne, prezentacje, warsztaty obejmujące problematykę aktywizacji i edukacji osób starszych. Miały one zwrócić uwagę na wyzwanie, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowania ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania systemowych rozwiązań tego problemu.

Ciekawymi i interesującymi debatami były: „Aktywny senior w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym” oraz „Aktywność obywatelska osób starszych. Szanse, wyzwania, bariery”.

Gośćmi Forum było wiele znanych osób, m. in. prof. An Hermans, dr Renate Heinisch - prezes Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów BAGSO czy Paweł Chorąży - podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nasz uniwersytet reprezentowały: Anna Kapuściarek, Anna Sewerynek, Grażyna Śliwakowska.

2.
Szkolenie pn. „Księgowość w organizacjach pozarządowych”

W dniu 13 listopada2018 roku w Urzędzie Miasta Radomsko odbyło się szkolenie w zakresie księgowości w organizacjach pozarządowych, zorganizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi.

Tematy szkolenia:

 • Źródła finansowania działalności statutowej i wynikające z tego konsekwencje podatkowo - finansowe;
 • Typy działalności ekonomicznej - działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna oraz działalność gospodarcza, ze wskazaniem zalet i wad tych działalności;
 • Podstawy sprawozdawczości finansowej;
 • Podstawy rachunkowości.

Ponad 8-godzinne szkolenie obejmowało szeroki zakres informacji niezbędnych dla osób działających w zakresie finansów w organizacjach pozarządowych.

Z RUTW „Wiem więcej” w szkoleniu uczestniczyły: Henryka Malingiewicz i Grażyna Delung.

3.
Spotkanie w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora - Warszawa - Senat Rzeczpospolitej Polskiej - 14 .11.2018 r.

Dnia 14 listopada w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej Marszałek Stanisław Karczewski powitał zebranych tam seniorów na konferencji „Senior w rodzinie”.

Konferencję poprowadził senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Zasady polityki rządu dotyczącej seniorów i propozycje dalszych działań w tym zakresie przedstawiła dr. Elżbieta Bojanowska. Ks. Marek Dec, zastępca dyrektora „Caritas Polska” opowiedział o wolontariacie, a przewodnicząca warszawskiego oddziału ZERiI dr Elżbieta Ostrowska poruszyła temat roli seniora w rodzinie. Do wykorzystania dotacji na rozwój utw i innych stowarzyszeń zachęcała zebranych koordynator Erasmusa - Alina Respondek. Poruszono też wiele ważnych dla środowiska spraw, jak choćby kwestia praktyk stosowanych na rynku handlu i usług, które naruszają interesy konsumentów, a które dotyczą również i seniorów. Na zakończenie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Manko Łukasz Salwarowski, który mówił o narzędziach aktywizujących seniorów, przedsiębiorców i samorządów.

Nasz uniwersytet reprezentowały: prezes Anna Kapuściarek i Grażyna Śliwakowska

1.
Udział w warsztatach „UTW dla społeczności.”

W dniach 25-27 listopada 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Twins - Warszawa Białołęka, odbyły się warsztaty dla przedstawicieli z 10 różnych zakwalifikowanych Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Organizatorem warsztatów była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Choć nazwa Towarzystwa brzmi dość tajemniczo i intrygująco, to jest organizacją, która uczy jak aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia. W ramach projektu „Seniorzy w akcji” - osoby starsze jako wolontariusze realizują różnorodne pomysły. Podczas spotkania były wywiady na żywo z uczestnikami V edycji „UTW dla społeczności”.

Mieliśmy możliwość dowiedzieć się jakie role pełni w społeczności animator i jaki ma wpływ na otoczenie. „Moja rola w grupie” to kolejny temat tych interesujących zajęć. Uczyliśmy się jak dbać o dobrą komunikację w zespołach i jak stworzyć warunki aby wszyscy wzajemnie się słuchali. Warsztaty były prowadzone w sposób urozmaicony. Trzydziestoosobowa grupa, podzielona na trzy zespoły robocze, wymieniała doświadczenia i dzieliła się swoimi osiągnięciami, a wszystko w przyjemnej koleżeńskiej atmosferze.

W ostatnim dniu pobytu prawnicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zapoznali członków warsztatów z prawami osób starszych, informując o tym kto czuwa nad ich przestrzeganiem i jak reagować gdy są one naruszane. Miłą niespodziankę sprawili nam także organizatorzy, zapraszając do nas na jeden z wieczorów Chór Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego .

Chór Jubilus na czele z niezwykle żywotną, charyzmatyczną, ogromnie zaangażowaną panią Krystyną Stańczak-Pałygą - Dyrektorem Artystycznym dał wspaniały koncert, stwarzając wyjątkową atmosferę podczas występu.

W warsztatach uczestniczyły: Anna Kapuściarek, Grażyna Śliwakowska i Czesława Świderska.

2.
Fundacja Ziemia i Ludzie konferencję "Zielona Wiedza dla UTW" – 27-28.11.2019

W Zielonce pod Warszawą odbyła się konferencja dla członków UTW. Tematem pierwszego dnia obrad było „Uniwersytety Trzeciego Wieku centrami edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz „Zrównoważony rozwój i ochrona przyrody”. Temat ten został nam przybliżony przez Grażynę Jaworską z Europejskiego Stowarzyszenia Ekologów. Natomiast trudny temat „Ochrona klimatu i powietrza” omówił w bardzo dowcipny sposób dr Witold Lenart z UW. Pierwszy dzień konferencji zakończył się panelem dyskusyjnym.

W drugim dniu konferencji dowidziałyśmy się, jak praktycznie wdrożyć edukację ekologiczną na UTW. Konferencja zakończyła się warsztatami ekologiczno–plastycznymi. Atrakcją Hotelu Trylogia, w którym byliśmy zakwaterowani, było zwiedzanie wyjątkowego „Muzeum Historii Filmów Jerzego Hoffmana”

W konferencji udział wzięły: Anna Pol i Grażyna Bujacz.

1.
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”- Lgota Wielka 7.08.2020; 13.08.2020; 21-22.08.2020

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Razem” udaliśmy się kilkuosobową grupką do Lgoty Wielkiej, aby zgłębiać wiedzę w zakresie skutecznych negocjacji, istoty starości i radzenia sobie z nią, a także realizowania programów związanych z wolontariatem.

Henryk Dudek, specjalista Doradztwa Gospodarczego w Łodzi, mówił o współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, relacjach z urzędami czy organami władzy lokalnej. Poznaliśmy metody postępowania przed i w trakcie negocjacji.

Magdalena Poulain i Grażyna Busse, trenerki z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, podjęły temat starości. Choć starość jest trudna do zdefiniowania, to można ją zredukować do problemu wydolności fizycznej i psychicznej.

Magdalena Korczyk-Waszak koordynator szkoleń „CENTERKO” w Łodzi i Mariusz Kołodziejski animator z Regionalnego Centrum Wolontariatu „CENTERKO” przekazali nam prawne aspekty pracy z wolontariuszami. Poznaliśmy także zasady i metody rekrutacji wolontariuszy oraz sposoby ich motywowania i wspierania podczas pracy.

W spotkaniach z ramienia Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udział wzięli: Elżbieta Jóżwiak,Władysława Kaczor, Urszula Kopczyńska, Anna Łączna, Henryka Malingiewicz, Teresa Moszkowicz, Barbara Pilarska, Elżbieta Siejak, Grażyna Śliwakowska, Czesława Świderska, Jadwiga Szwedzik, Barbara Wojnowska.

2.
Szkolenie „Akademia Lidera Seniorskiej Organizacji” - 21-25.09.2020 - Kraków

Celem szkolenia było przygotowanie do udziału w procesie stanowienia prawa. Zostały nam przybliżone zagadnienia kodeksu cywilnego i kodeksu pracy. Zapoznaliśmy się z ustawami o dostępie do informacji, o działalności pożytku publicznego, o rachunkowości, o osobach starszych. Ciekawym tematem było RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Najciekawsze dla nas zagadnienie dotyczyło organizacji pozarządowych i prawa o stowarzyszeniach oraz ekonomizacji działalności organizacji pozarządowych. Otrzymaliśmy też informację o sytuacji osób starszych oraz o tym, jaka polityka jest prowadzona wobec tych osób. Zapoznaliśmy się z programami dotyczącymi tych zagadnień: „Program senior+”; „Program dostępność plus” oraz Program „Opieka 75+”

Wykłady prowadzone były przez dwóch prawników i księgowego z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Nasze uniwersytet reprezentowały: Grażyna Bujacz, Anna Kapuściarek, Grażyna Śliwakowska.

3.
Szkolenie „Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów” - 30.08-01.09.2021 - Podegrodzie

RUTW w osobach swoich przedstawicielek: Grażyny Bujacz, Anny Kapuściarek, Anny Sewerynek i Grażyny Śliwakowskiej był uczestnikiem zorganizował bezpłatnych, trzydniowych warsztatów z cyklu „Akademia Lokalnego Animatora Bezpieczeństwa Seniorów, które odbyły się w dniach 30.08-01.09 2021 w Podegrodziu.

Ich organizatorem była Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego [EIRO] z siedzibą w Nowym Sączu, działające w ramach projektu „BEZPIECZNY SENIOR - ŚWIADOMY OBYWATEL”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny  Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych.

Szkolenie adresowane było do liderów organizacji prowadzących działalność statutową na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia.

Podczas zajęć omawiano m.in. tematy obejmujące rozmaite bloki ważnych zagadnień, w tym:

 • budowanie cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjnego w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa dedykowanego seniorom, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przestępstw, których ofiarami najczęściej padają osoby starsze;
 • zawieranie różnorodnych umów finansowych, które dla seniora mogą być niekorzystne (np. umowy kredytowe, umowy zawierane na pokazach, prezentacjach, przez telefon);
 • bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym, bezpieczeństwo przeciwpożarowego;
 • metody i formy skutecznego prowadzenia tej edukacji w grupie osób starszych w ramach organizacji pozarządowych i z wykorzystaniem potencjału gminnych rad seniorów;
 • merytoryczne przygotowanie się do przeprowadzenia zajęć w w/w obszarze (m.in. najczęściej stosowane metody popełniania przestępstw na osobach starszych z uwzględnieniem trwającego obecnie stanu epidemii i sposoby minimalizacji ryzyka stania się ich ofiarą, elementy prawa konsumenckiego, przygotowanie i pozyskiwanie materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć).
 • pozyskiwanie środków na inicjatywy seniorskie, w szczególności dotyczące zapewnienia wieloaspektowego bezpieczeństwa seniorów, m.in.: źródła pozyskiwania środków, zasady konstruowania wniosku o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków o dofinansowanie, analiza problemowa, budżet projektu, umowa o dofinansowanie, realizacja projektu, rozliczenie projektu.
 • formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności przez organizacje seniorskie, m.in.: nowe obowiązki dla NGO-s  – zgłaszanie do ZUSU „Umów o dzieło”, kapitałowe plany pracownicze, centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, założenia projektu ustawy o  sprawozdawczości organizacji pozarządowych, a także statut, sprawozdawczość, odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa, ochrona danych osobowych [RODO], zatrudnienie w NGO’s, umowy o dzieło a umowy zlecenia, status OPP, tarcza antykryzysowa dla NGO - terminy składania sprawozdań z działalności, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia/ fundacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zwolnienia ze składek ZUS, ulgi podatkowe.
 • formalnoprawne aspekty funkcjonowania gminnych rad seniorów, m.in. zmiany dot. Rad Seniorów, statut GRS, planowanie działalności rady seniorów, dokumentowanie działalności rady seniorów; rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące rad seniorów - omówienie wybranych rozstrzygnięć.
4.
Szkolenie „Organizacje seniorskie w dobie pandemii – stan obecny i wyzwanie na przyszłość” - 23-24.09.2021 - Kraków

Taki był temat zorganizowanej w dniach 23 – 24.09. 2021 roku w Krakowie konferencji, na której nasz Uniwersytet reprezentowały: Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz i Grażyna Śliwakowska.

Dotyczyła ona szeroko rozumianych wyzwań dla organizacji seniorskich i uniwersytetów trzeciego wieku w obliczu trwającej pandemii. Uczestnicy wiele uwagi poświęcili diagnozie stanu obecnego oraz problemów związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej, barier we wdrażaniu zdalnych form edukacji seniorów, problemów z zarządzaniem podmiotem w dobie reżimu sanitarnego. Poznaliśmy także przykłady dobrych praktyk w działalności uniwersytetów w tym trudnym czasie.

Podczas konferencji wystąpili: Lidia Ułanowska - dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Wioletta Wilimska - dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Głos zabrali również przedstawiciele Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Zespołu Edukacji Dorosłych Erasmus+ oraz dr hab. Marek Żak –  wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - który mówił o najprostszej inwestycji we własne zdrowie, czyli o ruchu i dbałości o kondycję fizyczną.

To było bardzo interesujące spotkanie, którego wnioski będziemy starali się wykorzystać również w działalności naszego RUTW.

1.
Szkolenie „Akademia Profesjonalnego Fundraisingu” 27.09.-29.09.2023 - Podegrodzie

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu zaprosiła nasze Stowarzyszenie do udziału w 3-dniowym cyklu warsztatowo-doradczym pn. „Akademia Profesjonalnego Fundraisingu”, organizowanym w ramach projektu „Mocna Federacja - sieciuje, partycypuje, inspiruje!,

Szkolenie miało formę warsztatów i poświęcone było zagadnieniom źródeł pozyskiwania środków finansowych, techniki pisania projektów, kwestii wdrażania w organizacji modułu działalności odpłatnej lub gospodarczej oraz pozyskiwania sponsorów. Fundraising to nic innego jak profesjonalne i systematyczne pozyskiwanie finansowania lub darmowych usług na rzecz organizacji non-profit.

W zajęciach udział wzięło 12 liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich z Cieszyna, Kielc, Piekar Śląskich,, Ropy Starachowic. oraz Radomska. Nasze Stowarzyszenie reprezentowały: Grażyna Bujacz i Grażyna Śliwakowska.

2.
W dniach 9.10.–11.10.2023 odbyło się w Ustroniu szkolenie pn. „Akademia Animatorów Bezpiecznej Turystyki Senioralnej”, zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu.

Głównym celem szkolenia był wzrost kompetencji, tj. wiedzy i umiejętności liderów UTW w zakresie bezpiecznego planowania i organizowania aktywności fizycznej osób starszych w formie turystyki, a także przekazanie informacji na temat zasad funkcjonowania rynku usług turystycznych oraz zagrożeń z tym związanych.

W szkoleniu wzięły udział: Grażyna Bujacz, Anna Kapuściarek, Henryka Malingiewicz i Grażyna Śliwakowska.